Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept”.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” (สัมมนา Online)

ICT, Mahidol University Faculty of Information and Communication Technology

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน แบบประเมิน รูปแบบการสัมมนาออนไลน์ หลักการและเหตุผล ในเนื้อหาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยด้านความต้องการของผู้รับบริการก็มีความต้องการที่สูงขึ้นอยูเรื่อย ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และนอกจากนี้องค์กรยังขาดความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญสำหรับปรับตัวให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ ในการเรียนรู้นี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร (พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล Digital Enterprise Blueprint) จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และวิธีการออกแบบบริการใหม่ด้วยเครื่องมือ Digital Service Design ที่จะทำให้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบสู่การลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความมั่นคงปลอดภัย และในเนื้อหาการเรียนรู้จะช่วยในการกำหนดแผนความสำเร็จเป็นระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน (Strategic Roadmap) กำหนดการ สัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Open…

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล ซอฟต์แวร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การใช้หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ (Automated Software Engineering) ซึ่งหมายถึงการนำเครื่องมือหรือเทคนิคแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยนักพัฒนาโปรแกรมในการวางแผน พัฒนา และดูแลรักษาซอฟต์แวร์ เป็นแนวทางใหม่ที่บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Microsoft บริษัท Google หรือ บริษัท Apple นำเข้ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี หลักการนี้ยังคงเป็นหลักการที่ใหม่และยังไม่มีการประยุกต์ใช้มากนักในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review” นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย โดยนำหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติมาเผยแพร่ให้นักพัฒนาโปรแกรม บริษัทด้าน IT นักวิจัย นักเรียน และนักศึกษา ได้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม กำหนดการ กำหนดการ สัมมนาวิชาการ…

Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและยังเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ในปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งการทำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายมุมมอง เช่น ความรู้ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้นำในด้านการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติมาใช้ในบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม SME ที่ถือเป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ยังคงมีความท้าทายในหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาความท้าทายและนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้าใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SME ของประเทศไทย กำหนดการ กำหนดการจัดการสัมมนาวิชาการ Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา…