โครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender (Online)

24 มิถุนายน 2021 to 25 มิถุนายน 2021 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

ในยุคดิจิทอลนั้น การทำงานร่วมกับข้อมูลสามมิตินับเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการผลิตสื่อผสม (multimedia) ที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ทว่าในการจะสร้างสรรค์ต่อยอดในระยะยาว จากงานพื้นฐานไปจนถึงการสร้างอาชีพหรือทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงเสียก่อน

ทางคณะผู้ให้การอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดการอบรมแบบต่อเนื่องขึ้น โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานให้ผู้เข้าเรียนได้มีความเข้าใจและมีความสนุกในการสร้างสรรค์ผลงาน มองเห็นความเป็นไปได้ในการนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อตนเอง องค์กร หรือสังคมได้

กำหนดการ

โครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender
วันที่ 24-25 มิถุนายน  2564 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. Online ผ่าน Webex Meetings

Day – 1 Topics หัวข้อ
9.00 am – 12.00 pm
Basic tools and Interface of Blender การใช้งานโปรแกรม Blender ขั้นพื้นฐาน
Primitives 3D Data and Transformation การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การแก้ไขตำแหน่ง ขนาด และการหมุนวัตถุสามมิติ
Duplication and Arrangement การคัดลอกและการจัดเรียงตำแหน่งวัตถุสามมิติ
Let’s Make a Room! Workshop มาสร้างห้องสามมิติของคุณด้วยความรู้ใหม่กันเถอะ!
13.00 pm to 16.00 pm
Let’s Make a House and Street! Workshop มาสร้างอาคารและถนนไปด้วยกันเถอะ!
Day – 2
9.00 am – 12.00 pm
Object Editing for small 3D items การปรับแต่งวัตถุสำหรับการสร้างชิ้นงานสามมิติขนาดเล็ก
Modifier for complex operation การประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อดัดแปลงชิ้นงาน
Let’d Make Your Desk! Workshop มาสร้างโต้ะทำงานของคุณให้เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่น่าสนใจกันเถอะ!
13.00 pm to 16.00 pm
Shading and Texturing with material การปรับแต่งแสงเงาและพื้นผิวของวัตถุ
Lighting and Camera Setup การตั้งแสงและวางกล้องอย่างง่าย

วิทยากร

ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา

ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,880 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 3,240 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 3,600 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

ประเมินผล

 

รูปแบบการเรียน Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ Workshop ขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet สำหรับเปิดดูการบรรยาย
 2. Notebook หรือ PC สำหรับภาคปฏิบัติ ติดตั้งโปรแกรม blender เรียบร้อยแล้ว download โปรแกรมได้ที่ https://www.blender.org/
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand