โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดองค์ประกอบและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทันสมัยและสวย ด้วย Adobe InDesign รุ่นที่ 1” (Online)

29 กรกฎาคม 2021 to 30 กรกฎาคม 2021 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโปรแกรม Adobe inDesign CC เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการออกแบบเอกสาร หรือ การจัดเลย์เอาต์เอกสาร สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีเครื่องมือที่ใช้งานและเข้าใจง่าย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทางคณะฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดองค์ประกอบและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทันสมัยและสวย ด้วย Adobe InDesign รุ่นที่ 1” (Online)ระยะเวลา 2 วัน โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops ซึ่งการอบรมจะเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้น เช่น การปูพื้นฐานสู่การเป็น Graphic Designer, สีสันการสื่อความหมายในอารมณ์, การใช้งานโปรแกรม, เทคนิคการทำงานกับภาพประกอบแบบต่าง ๆ, การ Export ไฟล์งานในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการสอดแทรกเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงานให้สวยงาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นักเรียน หรือนักศึกษา

กำหนดการ

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 1

เวลา หัวข้อวิชา
9.00 – 10.30
 • การปูพื้นฐานสู่การเป็น Graphic Designer
 • องค์ประกอบของ กราฟิก (Element of Design)
 • สีสันการสื่อความหมายในอารมณ์ (Color of Art)
 • การใช้ตัวอักษรกับงานกราฟิก (Typography of Art)
 • การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
10.45 – 12.00 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • Mood & Tone Design
 • Images in Design
 • Clipping Mask
 • Rule of Third
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.30 เรียนรู้ ทฤษฎี Layout Design
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
14.45 – 16.00 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • Layout Design
 • Design Content & Typography
 • Color Design
 • Element of Design: Focus

วันที่ 2

เวลา หัวข้อวิชา
9.00 – 10.30
 • การใส่ข้อความลงเอกสาร
 • การจัดย่อหน้าข้อความอย่างง่าย
 • การทำงานกับตัวอักษรและข้อความขั้นสูง
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
10.45 – 12.00 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • Shape Design
 • Line Design
 • Mood & Tone Design
 • Alignment Design
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.30
 • การทำงานกับหน้าเอกสาร
 • การใส่เลขหน้าเอกสาร
 • การ Export ไฟล์งานในลักษณะต่าง ๆ
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
14.45 – 16.00 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • Advance Typography Design
 • Mood & Tone Design
 • Alignment Design
 • Clipping Mask

วิทยากร

คุณดวงหทัย แพงจิกกรี

คุณคุณีกร อินพาเพียร
ผู้ช่วยวิทยากร

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษา ม.มหิดล 1,440 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรและศิษย์เก่า ม.มหิดล 1,620 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 1,800 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

ประเมินผล

 

รูปแบบการเรียน Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ Workshop ขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet สำหรับเปิดดูการบรรยาย
 2. Notebook หรือ PC สำหรับภาคปฏิบัติ ที่ลงโปรแกรม Adobe InDesign CC เรียบร้อยแล้ว
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand