การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32 (Online)

30 สิงหาคม 2021 to 31 สิงหาคม 2021 09.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 พร้อมกับการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งมีปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่พลิกผัน (Disruptive Innovation) โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือระบบฝั่งตัว (Embedded System) ที่มีโปรโตคอลสำหรับรับ/ส่งข้อมูล สามารถสื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ Dashboard ดูค่าการวัดและควบคุมอุปกรณ์ บนโทรศัพท์มือถือ (smartphone) หรือผ่าน IoT platform ต่าง ๆ เช่น NETPIE, Things board, Firebase และยังสามารถตั้งเงื่อนไขสำหรับแจ้งเตือนโดยใช้ Line หรือ Facebook ก็ได้ ทำให้เราสามารถสร้างระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (smart automation) เช่นระบบการตั้งเวลาปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศตามเงื่อนไขของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม หรือทำให้เราสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากการติดตามและเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ติดตั้งในที่ต่าง ๆ และใช้ Machine Learning ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่นระบบวัดฝุ่นในอากาศ ระบบการวัดการเข้าออกของรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของรถยนต์ผ่านกล้อง CCTV ระบบการให้น้ำ/ปุ๋ย/แสง/อุณหภูมิ สำหรับพืชไร่/สวน ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการอบรมเพื่อแนะนำและปูพื้นฐานให้กับบุคคลากรด้าน IT ของประเทศไทย มีทักษะและความรู้ในการพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัว และระบบ IoT โดยสร้างอุปกรณ์วัดฝุ่น PM2.5 ด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว (Embedded System) และ ระบบ Internet of Things (IoT)
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมบน ESP32 กับอุปกรณ์เซนเซอร์ AHT20, PMS7003 และการใช้อุปกรณ์แสดงผล OLED แบบต่อตรง
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการส่งค่าจากระบบฝังตัว ESP32 ไปแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ด้วยโปรแกรม Blynk และบนระบบ NETPIE ผ่านเครือข่าย Internet

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบฝังตัว
และ 
IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

วันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ WebexMeetings

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

เวลา หัวข้อวิชา
9:30 – 10:30 Introduction to Embedded System and Internet of Things (IoT)
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 Arduino IDE Programming
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 การทำงานของเซนเซอร์ AHT20

การทำงานของอุปกรณ์แสดงผล Wemos D1 MINI OLED

ESP32 Programming#1: AHT20, OLED

14:30 – 14:45 Break
14:45 – 16:30 การทำงานของเซนเซอร์ PMS7003 สำหรับการวัด PM10, PM2.5, PM1.0

ESP32 Programming#2: PMS7003, OLED

9:30 – 10:30 Introduction to Embedded System and Internet of Things (IoT)
10:30 – 10:45 Break

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา หัวข้อวิชา
9:30 – 10:30 การทำงานของ DS3231 สำหรับ Real Time Clock (RTC)

ESP32 Programming#4: DS3231, OLED

10:30 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 โปรโตคอลสื่อสาร WiFi

ESP32 Programming#3: WiFi

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 การสร้าง Dashboard บนโทรศัพท์มือถือ ด้วยโปรแกรม Blynk

ESP32 Programming#4: Blynk

14:30 – 14:45 Break
14:45 – 16:30 การสร้าง Dashboard ด้วยระบบ NETPIE

ESP32 Programming#5: NETPIE (Option: Line)

วิทยากรหลัก

ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ. ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ.ดร. ดลวรา คุณะดิลก
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษา ม.มหิดล 4,480 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรและศิษย์เก่า ม.มหิดล 4,840 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 5,200 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

 

Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand