โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Acquisition and Visual-Analytics

June 26, 2019 to June 27, 2019 09.30 A.M. - 04.30 P.M.

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ Data Science  เป็นศาสตร์ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในทุกธุรกิจ   โดยเฉพาะการรวบรวมประมวลผล Data Acquisition และ การวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งรวมถึง  Visual-Analytics

ซึ่งคณะ ICT ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร  Data Acquisition and Visual-Analytics เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ รู้จักและเข้าใจการทำงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website, Blog, News, Social Network (Twitter), และ Database (SQL) และการทำ Visual Analytics โดยใช้ Python และ Jupyter Notebook

กำหนดการ

วัน – เวลา เนื้อหา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(9.30 – 16.30 น.)
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website, Blog, News, Social Network (Twitter), และ Database (SQL) โดยใช้ Python, Jupyter Notebook
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
(9.30 – 16.30 น.)
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ Data Visualization เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Python, Jypyter Notebook
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากจบการอบรม
 • ผู้เรียนสามารถใช้ Data Science Tools ในการทำ Data Acquisition และ Visual Analytics ได้

วิทยากร

ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

 • แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish