โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live)

June 30, 2020 01.00 P.M. - 04.00 P.M.
ขอเรียนแจ้งผู้สนใจทุกท่าน.. ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว
ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากมีการจัดอบรมครั้งถัดไป
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้มีการพัฒนาตั้งแต่ยังอยู่ระดับประถม ก็จะทำให้นักเรียนเริ่มต้นพื้นฐานได้เร็ว สามารถต่อยอดไปสู่การคิดขั้นสูงต่อไปได้อย่างดี

ดังนั้นคณะ ICT จึงได้ออกแบบหลักสูตรและเครื่องมือในการสอนสำหรับการอบรมครู เพื่อสร้างเสริมความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking ในขั้นต้นและทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบได้   เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

รูปแบบการจัดอบรม

มีลักษณะของการจัดอบรมแบบผสมผสาน Activity-Based Learning และ Problem-Based Learning เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 12 ชั่วโมง ดังนี้

 1. Activity-Based Learning โดยมีลักษณะของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การจำลองสถานการณ์ ตัวอย่างของการคิดเชิงคำนวณ ที่มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนคำสั่งระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลางที่ครูสามารถนำไปต่อยอดสู่การสอนในชั้นเรียนได้
 2. Problem-Based Learning หลักสูตรจะเน้นที่โจทย์เพื่อการแก้ปัญหา ควบคู่กับการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ครูได้เพิ่มพูนทักษะดังกล่าว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสอนการคิดเชิงคำนวณให้กับผู้เรียน มีการมอบหมายงาน การติดตามผล การประเมินผล และการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดการสอน

จัดอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

 • รู้จักกับโปรแกรม scratch
 • แนะนำการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น
 • การออกแบบตัวละคร
 • คำสั่งควบคุมการทำงานของตัวละครและฉาก
 • การสร้างเรื่องราวและบทสนทนา

วิทยากร

 

ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา

อาจารย์พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์

ผู้ช่วยวิทยากร

คุณพิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี

คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร

ลงทะเบียน

 • ท่านสามารถลงทะเบียน (ฟรี) ได้ที่
  https://www2.ict.mahidol.ac.th/academicservices/TechTransferRegis/Register.aspx?EventID=254
 • เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
 • ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ email แจ้งรหัสผ่านสำหรับเข้าห้องเรียน

ประเมินผล

Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish