อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cyber Security Essentials

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cyber Security Essentials

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Application Development

The faculty of ICT  woul...   รายละเอียด

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

Link at:  https://www2.i...   รายละเอียด

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

ด้วยคณะ ICT ม.มหิดล ร่วม...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish