โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

20 มิถุนายน 2018 13.00 - 15.00

หลักการและเหตุผล

เรียนรู้พื้นฐานของ Machine Learning และ Deep Learning และแนวทางการนำเทคนิคดังกล่าวไปวิเคราะห์คลื่นสัญญาณจากร่างกายคน (Biosignals) เพื่อดึงข้อมูลพื้นฐานจากคนไข้ เช่น ความเร็วในการเดิน, sleep stages และ sleep efficiency ที่สามารถวัดได้จากตัวกลางอย่างอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ (Wearable devices) วิธีดังกล่าวสามารถเพิ่มจุดสังเกตในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลาที่คนไข้ต้องเสียไปกับการเดินทางมารับการตรวจที่โรงพยาบาลอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals” โดยอาจารย์อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “Learning from Biosignals”

โดยอาจารย์อัคร สุประทักษ์

 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา
13.10 – 14.40 น. สัมมนาเรื่อง “Learning from Biosignals”
14.40 – 15.00 น. ถาม-ตอบ

วิทยากร

อาจารย์อัคร สุประทักษ์
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish