คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques) (DGA306)

4 กรกฎาคม 2022 to 9 กรกฎาคม 2022 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การรวบรวมและสกัดข้อมูล การสำรวจและจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูล การพัฒนาข้อมูลภาพนิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ ตีความและแปลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ การนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

กำหนดการ

อบรม วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. (36 ชั่วโมง)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา หัวข้อ เนื้อหา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
9.00 – 12.00 น. ทบทวนความรู้ : Review programming with R, Python or others.
 • How to use the tool (IDE, compiler, debugger)
 • Display command
 • Primitive variables
 • Collection variables
 • Review basic structure programming
 • How to use external modules.
13.00 – 16.00 น. Data Exploration with R, Python or others.
 • Data Understanding
 • Data Exploration Process
 • Data Visualization
  • Bart Chart
  • Pie Chart
  • Boxplot
  • Multiple Boxplot
  • Histogram
  • Multiple Histogram
  • Scatter Plot
  • Multiple Scatter Plot
  • Principle Component Analysis: PCA
 • K-Mean Clustering
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
9.00 – 12.00 น. Data warehouse Analysis, Design and Implement
 • Data Warehouse definition process และ Design Warehouse
 • Data Preparation : Data Collection
 • การดึงข้อมูล (Data Extraction) จากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่โครงสร้าง
 • ฐานข้อมูล Relational Database
 • ฐานข้อมูล noSQL
 • text csv json file
 • Data Cleansing
 • Remove duplicate or irrelevant observations
  • Fix structural errors
  • Filter unwanted outliers
  • Handle missing data
  • Validate
 • Load Data to Staging Area
 • Data Warehousing and Design
 • Data Migration โหลดข้อมูลเข้า DW
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
9.00 – 12.00 น. Data Visualization – Data storytelling
 • ETL process
 • Elements of good data visualization – Visualization for – Comparison
 • Distribution
 • Correlation
 • Trend
 • Specialized visualization (Map , KPI , …) etc…..
 • Deployment
 • Consultation from actual problems
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
9.00 – 12.00 น. Data Analytics and Visualization – Machine Learning for Data Analysis
 • Deploy Machine Learning Model on Production
 • Visual Analytics and Data Visualizations
 • Final Project
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
9.00 – 12.00 น. Data Analytics and Visualization – Machine Learning for Data Analysis
 • นำเสนอปัญหาหรือความต้องการขององค์กร
 • กำหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
9.00 – 12.00 น. Data Analytics and Visualization – Machine Learning for Data Analysis
 • พัฒนา Project โดยประยุกต์จากหัวข้อและเนื้อหาการอบรม
 • Final Project Presentation

วิทยากร

ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงินและหลักฐานที่ใช้
บุคลากร ม.มหิดล 15,000 บาท
 1. ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ
  สำเนา ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

หรือ

2. สแกน Qr Code เพื่อชำระเงิน

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาใบโอนเงิน
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ท่านละ 15,000 บาท สแกน Qr Code เพื่อชำระเงิน

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาใบโอนเงิน
Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %
**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

รูปแบบการเรียน

การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่

 • บรรยาย (Lecture)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 • การสาธิต (Demonstration)

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร

 1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test)
 2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเสนอ Final Project ครบถ้วนทุกหัวข้อ
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand