โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3

23 มีนาคม 2021 to 24 มีนาคม 2021 09.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสนใจและความต้องการ software ประเภท Artificial Intelligence (AI) นั้นมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินค้าหรือนวัตกรรมที่ใช้ AI เป็นองค์ประกอบได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น อาทิ เช่น การสอบถามข้อมูลทั่วหรือการสั่งการด้วย (personal assistants) หรือ การประมวลภาพถ่ายจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้มีความสวยงาม เทคโนโลยีทิี่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ software ที่ใช้ AI เป็นที่ยอมรับและสามารถนำ ไปใช้งานได้จริงอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การเรียนรู้เชิงลึก หรือเป็นที่รู้จักในนาม Deep Learning

ในประเทศไทยนั้นการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สามารถนำเอา Deep Learning ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใน อุตสาหกรรมต่างๆ ยังมีอยู่เป็นปริมาณน้อย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการอบรมเพื่อแนะนำและปูพื้นฐานให้กับบุคคลากรด้าน IT ของประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถนำเอา Deep Learning ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ในอุตหกรรมต่างๆ

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3
โดย ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ และ ดร. อัคร สุประทักษ์

วันที่  23-24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

23 มีนาคม 2564 หัวข้อวิชา
9:30 – 10:30 Introduction to Machine Learning
10:30 – 12:30 Deep Learning Basic
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Design Patterns for Images
14:30 – 15:00 Existing Architectures for Images
15:00 – 16:30 Transfer Learning for Images
24 มีนาคม 2564 หัวข้อวิชา
9:30 – 11:30 Model Selection
11:30 – 12:30 Text Preprocessing
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Design Patterns for Text
15:00 – 16:30 Transfer Learning for Text

วิทยากร

ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
อาจารย์ประจำคณะ ICT ม.มหิดล

ดร. อัคร สุประทักษ์
อาจารย์ประจำคณะ ICT ม.มหิดล

แบบประเมินออนไลน์

 • แบบประเมินออนไลน์ คลิก

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th และ den.tup@mahidol.edu (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand