โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6”

2 พฤษภาคม 2018 to 4 พฤษภาคม 2018

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอยากมากในด้านการออกแบบกราฟิก เนื่องจากเป็นโปรแกรมในลักษณะ Vector Art ที่สามารถรองรับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และ Animation โดยในปัจจุบันทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator จึงเป็นที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างมากมีลักษณะที่สวยงาม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการสร้างภาพกราฟิกลายเส้นแบบ Vector สำหรับใช้งาน ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดย ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการสร้างภาพกราฟิก เพื่อประกอบการผลิตสื่อต่างๆ ได้

ตัวอย่างเช่น
• การออกแบบและสร้างภาพกราฟิกเพื่อประกอบสื่อต่างๆ
• การวาดภาพการ์ตูนเบื้องต้น
• การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ ใบปลิว
• การสร้างลายบนบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ Graphic Design เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง ทั้งเจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ และนักการศึกษาในการผลิตสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

กำหนดการเรียนการสอน

  วันแรก

 • Illustrator คืออะไร
  • เรียนรู้ส่วนประกอบและเครื่องมือของ Adobe Illustrator CS5
  • การสร้าง, เปิดงาน, บันทึกงาน
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการวาดภาพกราฟิกในโปรแกรม Illustrator เบื้องต้น
  • การใช้งานชุดเครื่องมือ Line สำหรับสร้างผลงาน
  • การใช้งานชุดเครื่องมือ Shape สำหรับสร้างผลงาน
  • การทำงานกับวัตถุต่างๆ บนหน้าจอ ด้วยเครื่องมือ Selection และ Sub-Selection
  • การย่อ ขยาย การหมุน การหมุน บิด เอียง กลับด้าน
  • การจัดเรียงลำดับ (Arrange)
  • เทคนิคการวาดภาพลายเส้นด้วย Pen Tool #1
  • Workshop 1
วันที่สอง

 • เทคนิคการวาดภาพลายเส้นด้วย Pen Tool #2◦เรียนรู้การวาดเส้นด้วยพู่กัน
  • เรียนรู้เกี่ยวกับสี เส้น และเทคนิคการใช้สี
  • การพิมพ์และปรับแต่งตัวอักษร
   • การปรับแต่งข้อความด้วย Palette Character
   • Vertical Type, Area Type และ Type on Path
  • Workshop 2
วันที่สาม

 • การใช้ Layer
  • การใช้งานเมนู Effect และ Filter
  • เรียนรู้การใช้งานร่วมกับโปรแกรม Photoshop และโปรแกรมอื่น ๆ
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
  • การ Export ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งาน
  • Workshop 3

วิทยากร

ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล
ผู้สอน
คุณดวงหทัย แพงจิกรี
ผู้ช่วยสอน
คุณเอกราช บุณยเกียรติ
ผู้ช่วยสอน
คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
ผู้ช่วยสอน

แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 1,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา   

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,200 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 2,600 บาท

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand