โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6″ (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CS6)

25 เมษายน 2018 to 27 เมษายน 2018 13.00 - 17.00

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ทักษะการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิก เป็นทักษะที่หลายหน่วยงาน มีความต้องการ จำเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ให้ได้เรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพด้านการออกแบบ และสร้างงานกราฟฟิกในปัจจุบัน คือ โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น Version CS6

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 : ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CS6” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการออกแบบและผลิตสื่อและผลงานต่างๆ สำหรับใช้งานในองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดย ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตกแต่ง และออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ ได้

กำหนดการเรียนการสอน

วันแรก
 • เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่การเป็น Graphic Designer
  • เรียนรู้การจัดการเรื่องสีและจิตวิทยาของสี
  • เรียนรู้การใช้งานและเครื่องมือในการตกแต่งและออกแบบชิ้นงาน
 • เรียนรู้การเลือกพื้นที่ภาพด้วยเครื่องมือ Selection Tool และการปรับเปลี่ยน (Transform) ภาพ
 • เรียนรู้การจัดการกับ Layer
  • เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงาน Layers
  • เทคนิคการตกแต่งและซ้อนภาพด้วย Layer Style : Blend Options
 • เรียนรู้การออกแบบ Website ด้วย
  • การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
  • การทำงานกับ Type Selection
 • Workshop
วันที่สอง
 • เทคนิคการตกแต่งภาพ (Retouching Tools)
  • เรียนรู้และใช้งานเครื่องมือสำคัญสำหรับการตกแต่งภาพ
  • ฟิลเตอร์ปรับแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วย Oil Paint
  • แต่งภาพให้เบลอด้วย Blur Gallery
  • แก้ภาพฟิชอายด้วยฟิลเตอร์ Adaptive Wide-Angle
  • ปรับแต่งแสงให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ Listening Effects
 • เรียนรู้เทคนิคพิเศษการสร้างเอฟเฟ็คต์ให้ภาพด้วยฟิลเตอร์
 • เรียนรู้เทคนิคการใส่ Special Effect
  • การใช้งาน Filter Gallery
 • Workshop
วันที่สาม
 • เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพและระบายสีอย่างมืออาชีพ
  • เรียนรู้เครื่องมือการวาด /ระบายสีด้วย Brush และ Pencil Tool
  • เรียนรู้เครื่องมือการวาดรูปด้วย Shape Tool
 • เรียนรู้การใช้งาน Layout & Text Design
  • เรียนรู้เครื่องมือและคำสั่งสำหรับการพิมพ์ข้อความ
  • ภาษาไทย สระลอย และ Font ต่างๆ
 • Workshop

วิทยากร

คุณดวงหทัย แพงจิกรี
ผู้สอน
คุณเอกราช บุณยเกียรติ
ผู้ช่วยสอน
คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
ผู้ช่วยสอน

แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 1,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา   

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,200 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 2,600 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish