โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Python Programming for Data Science

1 เมษายน 2019 to 2 เมษายน 2019 09.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ Data Science เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ Data Science เป็นการรวมความรู้พื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent – AI) ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการแก้ปัญหาทาง Data Science ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ Python ซึ่งคณะ ICT ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรม Python Programming for Data Science เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ รู้จักและเข้าใจการทำงาน Python เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

วัน – เวลา เนื้อหา
วันที่ 1 เมษายน 2562
(9.30 – 16.30 น.)
 • Introduction to Data Science (1 hour lecture)
 • Introduction to Jupyter Notebook and Basic Python Programming (1.5 hours hand-on lab)
 • Python libraries for data preparation, data extraction, and basic visualization (3.3 hours hand-on lab)
วันที่ 2 เมษายน 2562
(9.30 – 13.30 น.)
 • Python libraries for predictive analysis (1 hour hand-on lab)
 • Create your own Jupyter Notebook for data science problem (3 hours hand-on lab)
พื้นฐานความรู้ผู้เรียน
 1. Computer Programming, Data Structure
 2. Basic Statistics (Mean, Median, Mode, Sampling, etc.)
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากจบการอบรม
 • Basic Python Programming
 • Introduction to Data Science
 • How to use Python in Data Science process from Data Extraction to Analytics and Visualization

วิทยากร

ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

ดร. อัคร สุประทักษ์

ผู้ช่วยสอน

อาจารย์ภัทรพร แสงอรุณศิลป์

นาย ปราชญ์ ชัยศิริ

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,500 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 5,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish