โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4

22 พฤษภาคม 2020 13.00 น. - 15.00 น.

หลักการและเหตุผล

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้นที่ใช้งานสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง Line และอีกหลายแอพพลิเคชั่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณก็เช่นกัน เป็นอีกกลุ่มคนที่หันมาใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีลูกเล่นในการสื่อสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าการคุยโทรศัพท์ แต่ก็มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่ยังใช้ social app ไม่เป็น

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม

“Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4
โดย คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Webex  Meetings

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน ทดสอบอุปกรณ์
13.00 – 15.00 น. การใช้งาน Social App

วิทยากร

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

เตรียมตัวก่อนเรียน

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet สำหรับเปิดดูการบรรยาย
 2. Smart Phone หรือ Tablet สำหรับภาคปฏิบัติ
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish