โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Line”

15 มีนาคม 2019 09.30 น. - 12.30 น.

หลักการและเหตุผล

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้นที่ใช้งานสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง Line และอีกหลายแอพพลิเคชั่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณก็เช่นกัน เป็นอีกกลุ่มคนที่หันมาใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีลูกเล่นในการสื่อสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าการคุยโทรศัพท์ แต่ก็มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่ยังใช้ social app Line ไม่เป็น

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Line” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app Line ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.30 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม

“Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Application Line”
โดย คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

วันที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 – 12.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน
9.30 – 10.45 น. การใช้งาน Social App
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น. การใช้งาน Application Line

วิทยากร

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24, 69, 92, 107, 129, 138, ปอ.24, ปอ.69, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.138

 • แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish