โครงการอบรมเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (User Experience Design for Computer Application Development)

มิถุนายน 5, 2018 to มิถุนายน 6, 2018 09.00 - 16.00

หลักการและเหตุผล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในปัจจุบันศาสตร์ด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลว เนื่องจากนักพัฒนาไม่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วไม่ได้นำไปใช้งานหรือต่อยอด ทางคณะฯได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงเปิดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยอบรมในระดับเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจได้นำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

ศาสตร์ด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่และเริ่มเป็นที่นิยมในตลาดปัจจุบัน โดยการออกแบบUXนั้นแตกต่างจากการออกแบบUI (User Interface) โดยสิ้นเชิง การออกแบบUXจะเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเป็นหลัก และทำการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งจะมีกระบวนการที่แตกต่างจากการออกแบบซอฟต์แวร์ทั่วไป จึงจัดทำโครงการเพื่ออบรมการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเริ่มต้นพัฒนา UX ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ในงานที่สนใจ ในการอบรมนี้จะแนะนำศาสตร์ด้าน UX เบื้องต้นเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ ด้านหลักการและเหตุผล ตลอดจนกระบวนการนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆทั้งในด้านการผลิดซอฟต์แวร์และในด้านอื่นอีกมากมาย

ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางการนำศาสตร์ด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้มาศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการทำงานในการออกแบบแอพพลิเคชั่นใหม่ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ดียิ่งๆ ขึ้นไป

กำหนดการ

กำหนดการอบรม โครงการอบรมเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์
การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
(User Experience Design for Computer Application Development)

ระหว่างวันที่  5 – 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. รวม 12 ชั่วโมง
ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561
9.00-10.30 ·       การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (User experience design – UXD) คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

·       Mini workshop

·       การนำ Design Thinking Process มาประยุกต์ใช้กับ UXD

10.40-12.00 ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจโจทย์ (Empathise)

·       มุมที่1: ความต้องการจากมุมมองของทางบริษัทผู้พัฒนา

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

 
13.00-14.20 ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจโจทย์ (Empathise)

·       มุมที่2: ความต้องการจากมุมมองของผู้ใช้งาน

·       เทคนิคทาง User Experience (UX) ที่เกี่ยวข้อง

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

14.30-16.00 ขั้นตอนที่ 2 วางกรอบปัญหา (Define)

·       วิเคราะห์ Design requirement สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

·       เทคนิคทาง User Experience (UX) ที่เกี่ยวข้อง

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

 

  วันที่ 6 มิถุนายน 2561
9.00-10.30 ทฤษฎีการออกแบบ

·       ทฤษฎีการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

·       การจัดโครงสร้างข้อมูลและเมนู

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

10.40-12.00 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ไอเดีย (Ideate)

·       แนะนำการออกแบบและพัฒนาด้วยแนวคิด Lean UX

·       เทคนิคการออกแบบเป็นกลุ่ม

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

13.00-14.20 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวต้นแบบ (Prototype)

·       แนะนำการสร้างตัวต้นแบบ (Prototype)

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

14.30-16.00 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Test)

·       เทคนิคการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

·       ฝึกการทดสอบ

·       Workshop โดยใช้โปรเจคที่ต้องการนำมาพัฒนา

วิทยากร

อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

 

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  3
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish