ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะ ICT ม.มหิดลเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ) ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ชมทิพ พรพนมชัย เริ่มการบรรยายด้วยการแนะนำการเลือกเรียนในคณะ/สาขาวิชาในสายงานที่ตนเองต้องการ การเลือกเรียนสิ่งที่ชอบเพื่อการเรียนและทำงานอย่างมีความสุขในอนาคต การแนะนำนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ เตรียมความพร้อมในการจัดทำ Portfolio เพื่อสมัครเข้าศึกษาในรอบแรกของการรับสมัครในคณะที่ตนเองชื่นชอบโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน การเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS และปิดท้ายด้วยการถามตอบข้อซักถามจากนักเรียนและอาจารย์แนะแนว โดยนักเรียนให้ความสนใจซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเทอม อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงเทรนการเลือก Track ของนักศึกษาในปัจจุบันด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand