ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 Mr. Stephen Edward Smith อาจารย์ชาวต่างชาติประจำคณะ ICT ได้เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษานารี โดย Mr. Stephen Edward Smith ได้บรรยายถึงความสำคัญของ IT ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม แนะนำเกี่ยวกับสาชาวิชา 8 tracks บรรยากาศการเรียนการสอน โอกาสในการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษา การได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และกำหนดการรับสมัคร โดยนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายแป็นอย่างดี

 

Share:
 • 19
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  19
  Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish