รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิดล รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 4 รางวัล จากงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

  • วันที่จัดกิจกรรม: 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561
  • รางวัลที่ได้รับ:

รางวัลระดับดี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ผลงานเรื่อง “ระบบเมดนาเซียแผนที่ความรู้งานวิจัยจากงานประจำของชุมชนนักปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และตัดสินใจในการพัฒนาการบริการสุขภาพแก่สังคมไทย” (Mednacea)
โดย
1.นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
2.นางสาวสุภัสสรา วราศรัย
3.นายศุภกร องค์ศรีตระกูล 
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ผลงานเรื่อง “การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้องKinect” (3D Reconstruction of Human Bones by Using Kinect)
โดย
1.นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล
2.นางสาวสโรชา โชควิวัฒน
3.นางสาววิภาดา เด่นดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาการศึกษา
ผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” (Decision-making Training in the Traffic Simulator by Using Hand Signal)
โดย
นายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ผลงานเรื่อง “โปรเทียร์” (Prothier)
โดย
1.นายศิวกร พงษ์ชาญเดช
2.นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย
3.นายจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม
4.นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish