การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จาก 11 โครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

 • วันที่จัดกิจกรรม: 16 มีนาคม 2561
 • รางวัลที่ได้รับ:

หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการเอสเคปชาเลนจ์ 
  โดย
  1.นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ
  2.นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร
  3.นางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปวิตรา จีรวีรกูล

หมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล ได้แก่

 • โครงการการวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า
  โดย
  1.นายศุภกร สมนึก
  2.นายชยานันท์ เล็กสุนทร
  3.นางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์

หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการเครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์
  โดย
  1.นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่
  2.นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล
  3.นางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการบลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย
  โดย
  1.นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม
  2.นางสาวพีรยา ถนอมบุญ
  3.นางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

หัวข้อพิเศษ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวีดีโอ (Human Detection Contest)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการฮิวเมนเน็ต
  โดย นายภูมิ เวทยากร
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ได้แก่

 • โครงการเซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน
  โดย
  1.นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์
  2.นางสาววิชิตา เสือจุ้ย
  3.นางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เพชร สัจจชลพันธ์

หัวข้อพิเศษ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
รางวัลที่ 2 เงินรางวัละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล ได้แก่

 • โครงการเอสทรีทิช: แอพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ
  โดย
  1.นายพรพัฒน์ เพชรฉาย
  2.นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ

รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • โครงการซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง
  โดย
  1.นายวสุธร สนามชัย
  2.นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์
  3.นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish