ICT มหิดล (MUICT) จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2018″

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2018″

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด ICT MASTERS from Wonders to Winners 2018 โดยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุมวิชาการภายในคณะฯ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ของคณะ ICT ได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยกระดับผลการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

โดยมี รศ. ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว จากนั้น มีการนำเสนอผลงานพร้อมลงคะแนน Popular Vote ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะ ICT ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมในรอบ Poster Presentation จำนวนทั้งสิ้น 33 ผลงาน จาก 15 ฝ่ายงาน พร้อมนำเสนอผลงานในรอบ Oral Presentation จำนวน 14 ผลงาน โดยคณะ ICT ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ ดร. สัญชัย สูติพันธ์วิหาร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณปรานอม เกตุสมพร หัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณาจารย์จากคณะ ICT ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์ผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตัดสิน และประมวลผลคะแนน พร้อมประกาศผล และมอบรางวัล

โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ได้แก่ผลงานดังต่อไปนี้

รอบ Oral Presentation

 • Best Master อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “ส่งไว ติดตามได้ด้วย Private Submission Systen for ICT Student Lab (ICT-PSS Lab)”
 • Best Master อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “SAFTY รู้ไว้ ชีวิตปลอดภัย ใครๆ ก็ HAPPY”
 • Best Wonder อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ผลงาน “การประยุกต์ใช้ Model 4R ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Model 4R Applied Techniques in Printing process)”
 • Best Wonder อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ผลงาน “The First Basic Machine Learning to Classify ICT Customer Comments”
 • Best Innovation อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ผลงาน “บันทึกไว้…ช่วยติดตาม (ข้อมูลผู้เข้าอบรม)”
 • Best Innovation อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ผลงาน “Make Up Class..พลาดไม่ได้ จัดการง่ายๆ ด้วย Google Sheet”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “สื่อสารเข้าถึง Alumni ตรวจสอบได้ด้วย Email Marketing”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “อ่านรายงาน สอบทาน PDCA”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “MUICT  Exit Exam Revolution ปรับสื่อให้ตรง ส่งอะไรก็ Online”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “The Sponsorship, The Growing Strong Together”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “Stop Electrical Breakdown by PM (Preventive maintenance) Cycle”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “ผ่อนผันทหารฯ ส่งเอกสารทันท่วงที Recheck ได้ที่กระบวนการ”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “เครื่องมือช่วยเทียบเคียงการกำหนดข้อย่อยในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยกับบาลี”
 • ICT Presentation Star เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “Blended Learning ดีจริงไหม เช็คจาก Output”

รอบ Poster Presentation

 • Best Story telling อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “ไกลแค่ไหนคือใกล้”
 • Best Story telling อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 500 บาท ได้แก่ผลงาน “พลังของทีมสู่ความสำเร็จ จากความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา”
 • Best Poster อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ผลงาน “กระบวนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางคณะ ICT”
 • Best Poster อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “iICT* Newsletter สื่อดี มีพลัง”
 • Best Presenter Poster อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ผลงาน “Blended Learning ดีจริงไหม เช็คจาก Output”
 • Best Presenter Poster อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “พลังงานที่เหลืออยู่”
 • Best Creative Idea อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ผลงาน “มัลติทาสกิ้งก็ทำไว ออกเลขสารบรรณทันใจยังไงก็ทัน”
 • Best Creative Idea อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “เครื่องมือช่วยเทียบเคียงการกำหนดข้อย่อยในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยกับบาลี”
 • Popular Vote อันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ผลงาน “ไกลแค่ไหนคือใกล้”
 • Popular Vote อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 500 บาท ได้แก่ผลงาน “SAFTY รู้ไว้ ชีวิตปลอดภัย ใครๆก็ HAPPY”

Team Good Practice

 • รางวัล Team Good Practice เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ผลงาน “ICT Happy Together” 

คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้ทุกผลงานได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานของฝ่ายงาน รวมทั้งมุ่งสู่การสร้างผลงานวิจัยต่อไป ขอขอบคุณชาว ICT และผู้มีส่วนร่วมกับงานนี้ทุกท่าน ที่ช่วยกันทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และร่วมส่งกำลังใจให้ทุกผลงานที่ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยในงาน Mahidol Quality Fair 2018 ” Value People: คุณค่าคน คุณค่างาน” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2018/

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish