การประชุมสภาคณบดี IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน การประชุมสภาคณบดี IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018)

   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะ IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018) ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “Digital Transformation Towards the Smart Nation” จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ทำหน้าที่ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยในปีการศึกษา 2560 สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2018 โดยมี Keynote คือ Prof. Dr. Peter Haddawy จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในวันเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 สถาบันจากกลุ่มเครือข่ายสภาคณบดีฯ ด้วย

นอกจากนี้ ในการจัดประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตบัณฑิตทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ช่วยรัฐมนตรี ดร.พันธ์ศักดิ์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สมาชิกของสภาฯ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand