นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้แก่ นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์, นายดาวิด ชูเศรษฐการ และนายปฏิพล สุวรรณบล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ พบปะ แลกเปลี่ยนกัน ระหว่างภาคการศึกษา ของนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ และความสนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งโอกาสทางอีชีพในสถาบันการเงิน องค์กรกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish