ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการไฝ่จิตอาสา” งานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการไฝ่จิตอาสา” งานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล และบริการวิชาการฝึกอบรมร่วมจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการไฝ่จิตอาสา” งานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ณ อาคาร กีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

โดยผลงานที่คณะ ICT ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้พิการ จำนวน 2 เรื่อง คือ “AphasiaTalk on Mobile เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการสื่อความหมายบนมือถือ” และ “การวัดเคลื่อนไหวผ่านแรงกดที่ฝ่าเท้า” โดยมี รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 โครงการ และเป็นผู้รายงานต่อผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand