ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการไฝ่จิตอาสา” งานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล และบริการวิชาการฝึกอบรมร่วมจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการไฝ่จิตอาสา” งานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ณ อาคาร กีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

โดยผลงานที่คณะ ICT ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้พิการ จำนวน 2 เรื่อง คือ “AphasiaTalk on Mobile เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการสื่อความหมายบนมือถือ” และ “การวัดเคลื่อนไหวผ่านแรงกดที่ฝ่าเท้า” โดยมี รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 โครงการ และเป็นผู้รายงานต่อผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish