โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line”

หลักการและเหตุผล

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้นที่ใช้งานสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง Line, Facebook และอีกหลายแอพพลิเคชั่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณก็เช่นกัน เป็นอีกกลุ่มคนที่หันมาใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีลูกเล่นในการสื่อสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าการคุยโทรศัพท์ แต่ก็มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่ยังใช้ social app เช่น Facebook, Line ไม่เป็น

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app เช่น Facebook, Line ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

กำหนดการ

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม
“Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line”

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.30 น. การใช้งาน social app /Facebook
14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-16.00 น. การใช้งาน social app /Line

วิทยากร

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish