โครงการ “Leadership Development Program” โดยบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการ “Leadership Development Program” โดยบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ “Leadership Development Program” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2562 กำหนดจัดจำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 51 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

รุ่นที่ 52 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของคณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 3 วัน 2 คืน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัชรี ขำผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์

โทรศัพท์ 0-2648-2977 , 0-2648-2978 โทรสาร 0-2648-2979

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand