ICT มหิดล คว้า 5 รางวัล จากเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ICT มหิดล คว้า 5 รางวัล จากเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 5 รางวัล จาก 9 ผลงานที่เข้ารอบในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ดังนี้

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from thai Wikipedia) ได้รางวัลที่ 1″

 • โครงการวิบาคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โดยนายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง และนางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน โดยมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ได้รางวัลที่ 2″

 • โครงการแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยนายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน และนายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) “ได้รางวัลที่ 3″

 • โครงการอัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โดยนายชนาธิป พรประสิทธิ์ และนายธนดล บุญเกิด โดยมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ “ได้รางวัลที่ 3″

 • โครงการเกลาโควิช โดยนายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร และนายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ โดยมี ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ได้รางวัลชมเชย”

 • โครงการโครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โดยนายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ และนายปฏิพล สุวรรณบล โดยมี ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand