สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data”

หลักการและเหตุผล

จากความร่วมมือกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะสนับสนุนงานการศึกษา กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในด้านอุตสาหกรรม IT และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ จึงจัดงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้จากภาคอุตสาหกรรม แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในด้าน Log Analysis and the Change of Big Data โดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม IT โดย Mr. Samore Kuo, Solution Engineering Department Technical Division บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง

กำหนดการ

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวเปิด
13.40 – 16.20 น. บรรยาย และ Workshop
16.20 – 16.30 น. กล่าวปิด

วิทยากร


Mr. Samore Kuo,
Solution Engineering Department Technical Division
จากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish