ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและฝึกงานจากบริษัท SS&C Technology / DST Worldwide Services (Thailand)

ฝึกงานภายในประเทศรับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและฝึกงานจากบริษัท SS&C Technology / DST Worldwide Services (Thailand)
บริษัท SS&C Technology / DST Worldwide Services (Thailand) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน ดังต่อไปนี้
  1. ฝึกงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม 2563)
  2. ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2563 (เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2563)
  3. New Grad Program สำหรับน้องนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เริ่มงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)
  4. ฝึกงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2563 และ เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2564)

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand