7 ทีม ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน 7 ทีม ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

     วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (National Software Contest 2020 : NSC2020) รอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคตะวันตก ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ห้องจัดแสดงผลงานใต้อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

     การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และในการแข่งขันครั้งล่าสุด ของ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งที่ 22

     โดยนักศึกษาคณะ ICT มหิดล ได้รับทุนโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ) และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) มีจำนวนทั้งสิ้น 23 ทีม และได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 7 ทีม จากทีมที่เข้ารอบทั่วทุกภาค จำนวนทั้งสิ้น 136 โครงการ ดังนี้

ลำดับ อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโครงการ หมวดโครงการ ชื่อ-สกุล
1 ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ การจำลองระนาดเอกเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นายอรรถกรุล จันทรท์ทอง
นายวิชญ์พล อินทรปาน
นายธนัท พรหมสุข
2 ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยสำหรับการจำแนกและการบอกตำแหน่งของรอยแตกบนกระดูกขากรรไกรล่างจากภาพเอกซเรย์ของกะโหลกศีรษะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวพฤกษา ลิ้มบุญล้อม
นางสาวกมลเนตร จิตซื่อ
นางสาวพิชญา เดโชพลชัย
3 รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ VisMap-ICD: โปรแกรมแสดงผังเปรียบเทียบพร้อมเสนอ
แนะรหัสจำแนกโรคระหว่างประเทศด้วยออนโทโลยี (ฉบับที่ 10 และ 11)
โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุทธิวิชญ์ สุทธินันทสุข
นายศุภากร ศิลปธาดาพงศ์
นายวิชญะภัทร ธงรัตนะ
4 รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ RB-Pro: โปรแกรมเพื่อคัดกรองสารที่คาดการ์ณว่ามีฤทธิ์
ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตาในเด็กด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการแพทย์แม่นยำ
โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาภากรณ์ เก่งการนา
นายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์
นางสาววริษา กิตติศุภกุล
5 ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ออคิเดเตอร์: ระบบระบุสายพันธุ์กล้วยไม้แบบอบัตโนมัติ
โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) นางสาวณัฐนรี ศรกองแดง
นางสาวพิมพิสุทธิ์ คิ้วสุวรรณ
นางสาวเกศสุดา ตันติเสรีรัตน์
6 ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ แพเร้นการ์ด: เครื่องมือป้องกันและให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงการใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) นายพชร แสงตันชัย
นางสาวมานิศา ศาสตราวิสุทธิ์
นางสาวสกุลรัตน์ นันทวณิชย์
7 ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน การโจมตีโมเดลการเรียนรู้แบบพุ่งเปในรูปแบบคิวอาร์โค้ด โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) นายอรัญ จินดาอุดม
นายพงศ์พีระ สุขเกษม
นายภูมิธรรม เบญจศิริมงคล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand