7 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajnomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน 7 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajnomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับทุนการศึกษาจากโครงการ “ทุนมูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajnomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษาซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาคณะICT ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 7 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์รับทุนทั้งหมด 28 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายเอกพัฒน์ เสียมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นางสาวกานต์รวี เจียมสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นางสาวจิรัชญา ว่องสรรพการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 4.  นายภัทรกฤต รัตตานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 5.  นางสาวธนพร ปลั่งพัฒนะพานิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. นายภัทรพงษ์ พูลทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. นายรักษิต โรจน์ไพศาลกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา และขอขอบคุณมูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะที่ได้มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand