คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Mini R2R : การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงาน R2R ประจำปี 2020

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Mini R2R : การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงาน R2R ประจำปี 2020

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mini  R2R : การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงาน R2R ประจำปี 2020 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ICT โดยได้รับเกียริติจาก ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำ R2R  ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ กิจกรรม MU Quality Day 2020 ของมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม ICT Masters 2020 ของคณะฯ และการเตรียมการเพื่อจัดทำผลงานของแต่ละฝ่ายงานโดยมุ่งเน้นผลการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากทุกฝ่ายงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand