คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC”

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)” Online ผ่านระบบ Facebook Live จาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT204 คณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีคุณดวงหทัย แพงจิกรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรอบรม และคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ช่วยสอน การจัดโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop อีกทั้งยังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์จำนวนทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 4 คน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand