งานการศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษา คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล และ Transformative Learning ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน งานการศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษา คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล และ Transformative Learning ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

     ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 งานการศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะนำหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรม Transformative Learning ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาใหม่คณะ ICT ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ เป็นวิทยากรหลักในกิจกรรมแนะนำหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ชรรินชร เสถียร จากศูนย์จิตตปัญญา ร่วมด้วยกระบวนกร และ คณาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรหลักในกิจกรรม Transformative Learning โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 198 ราย

      การจัดโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ พัฒนาและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา เพื่อนำนักศึกษาไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองและผู้อื่น โดยมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) กิจกรรม Which animal ? กิจกรรม Who am I ? และกิจกรรม Deep listening practice เป็นต้น

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand