การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน EP.1 (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน EP.1 (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
คุณภศิชา เธียรเชาวน์
“ที่ปรึกษาอิสระด้านพัฒนาองค์กร”

ประวัติวิทยากร

อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
Digital Transformation and Enterprise Architecture

อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษางานด้นการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมามากกว่า 25 ปิ ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)

เป็นผู้บุกเบิกด้านการทำ Enterprise Architecture ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริงแก่หน่วยงานขนาดใหญ่หลายแห่ง ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจุบันมีผลงานหลักสูตรผู้นำเรื่อง Digital Transformation and Enterprise  Architecture ให้กับผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมหลายพันคน กว่า 100 รอบ (ปัจจุบัน 2563) รวมไปถึงการวางแผนแม่บท Enterprise Architecture และ Digital Transformation Road map เพื่อทำให้เกิดขึ้นได้จริง โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการด้านไอทีที่หลากหลาย

อาทิ

 • Business Architecture
 • Branch Process Management Optimization
 • Data Management, Data Governance and Enterprise Integration
 • Application Development and Workflow Automation
 • Technology Architecture and Cloud Computing
 • Big Data, RPA and Al
 • Internet of Things (IoT)

นอกจากบทบาทการเป็นที่ปรึกษาค้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว อ.ดนัยรัฐ ยังมีผลงานในการพัฒนา IT Solution ขนาดใหญ่ แก่องค์กรในประเทศไทยทุกระดับ เช่น งาน Application ที่ต้องอาศัย Security ชั้นสูง, งานพัฒนาด้าน Enterprise Architecture โดยคำนึงถึงด้าน People, Process, Technology โดยมีส่วนร่วมวาง Strategic Roadmap และ Business Operating Model

ทั้งนี้ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Java Application Framework และ Business Process Management ผลงานที่สำคัญค้นหนึ่งของ อ.ดนัยรัฐ คือบทบาทของการเป็นผู้บุกเบิกเรื่อง Big Data ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010 โดยพัฒนาระบบเพื่อใช้งานจริง และเพื่อขยายความรู้ด้าน Big Data ท่านไดให้ความร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือที่รู้จักในนาม Software Park โดยเป็นวิทยากรประจำเรื่องการนำ Big Data และ Hadoop Technology มาใช้ในองค์กร

อ.ดนัยรัฐ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาโท ในสาขา Mร.IT ด้วยระดับคะแนน 3.95 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ Certification ในหลากหลายมาตรฐานค้นเทคโนโลยี อาทิ Java Programmer, TOGAF Silver และให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรให้กับผู้บริหารในหลักสูตร Executive Enterprise Architecture, Digital Transformation ในหลายๆ องค์กร

Mobile: +668-1559-1446
Line ID: danairat
FB: wwiw.facebook.com/td anairat
Email: danairat@gmail.com

กำหนดการ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP 1
โดย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร
พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
คุณภศิชา เธียรเชาวน์
“ที่ปรึกษาอิสระด้านพัฒนาองค์กร”
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.

วัน – เวลา หัวข้อและกิจกรรม
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์
10.00 – 11.00 น.
 • แนะนำเข้าสู่องค์กรดิจิทัล
 • องค์ประกอบหลักขององค์กรดิจิทัล
 • ขั้นตอนการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล


รูปแบบการสัมมนา Online
 1. การสัมมนา Online ครั้งนี้ จะจัดสัมมนาผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand