คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “AIS Internship Presentation”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “AIS Internship Presentation”

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เข้าร่วมกิจกรรม “AIS Internship Presentation” ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกงานกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ณ อาคารบริษัท AIS เขตพญาไท กรุงเทพฯ

  โครงการฝึกงานนักศึกษา AIS Internship เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึงเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยในปีนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฝึกงานระหว่างเดือนพฤษภาคม  –  เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล, นางสาวสุชานรี มีนมณี, นายธนวินท์ วิจิตร, นายธนวัฒน์ ตะวันบรรเจิด, นางสาวศรัณย์พร ไพฑูรย์ และ นางสาวศุภกานต์ วงษ์นิล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand