บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Biometrics (IJBM)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Biometrics (IJBM)
บทความวิจัย ICT มหิดล เรื่อง Analyzing Muzzle Pattern Images as Biometric for Cattle Identification ได้การตอบรับให้ตีพิมบนวารสารวิชาการ International Journal of Biometrics (IJBM) ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันวิจัย นำโดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ร่วมกับ ผศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล, นาย อุดม เจือจันทร์, นาย ธนดล อิ่มอารมณ์กุล, นาย ศรัฐฐา กาญจนปรีชากร, นาย นพณัฐ สุขศรีอุปถัมภ์ และ นาย กิตติคุณ ทองกัญชร

 

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/worapan.kusakunniran/posts/3414022738632425

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand