บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research
บทความวิจัยของ ICT มหิดล เรื่อง A ‘what-if’ scenario: Nipah virus attacks pig trade chains in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ลงบนวารสาร BMC Veterinary Research ซึ่งเป็นวารสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางด้านสัตวแพทย์ ที่เปิดให้เข้าถึงแบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บทความนี้เป็นผลงานที่ รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล วิจัยร่วมกับ นายพฤษมน วงศ์นาค ร่วมกับ น.สพ. วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม, นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร, นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์, สพ.ญ.ดร. วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์, นายคเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย และ ผศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/worapan.kusakunniran/posts/3497327166968648

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand