การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 พร้อมกับการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งมีปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่พลิกผัน (Disruptive Innovation) โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวไมโครคอนโทรเลอร์ หรือระบบฝั่งตัว (Embedded System) ที่มีปรโตคอลสำหรับรับ/ส่งข้อมูล สามารถสื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ Dashboard ดูค่าการวัดและควบคุมอุปกรณ์ บนโทรศัพท์มือถือ (smartphone) หรือผ่าน IoT platform ต่างๆ เช่น NETPIE, Thingsboard, Firebase และยังสามารถตั้งเงื่อนไขสำหรับแจ้งเตือนโดยใช้ Line หรือ Facebook ก็ได้ ทำให้เราสามารถสร้างระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (smart automation) เช่นระบบการตั้งเวลาปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศตามเงื่อนไขของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม หรือทำให้เราสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากการติดตามและเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ติดตั้งในที่ต่างๆ และใช้ Machine Learning ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่นระบบวัดฝุ่นในอากาศ ระบบการวัดการเข้าออกของรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของรถยนต์ผ่านกล้อง CCTV ระบบการให้น้ำ/ปุ๋ย/แสง/อุณหภูมิ สำหรับพืชไร่/สวน ชนิดต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการอบรมเพื่อแนะนำและปูพื้นฐานให้กับบุคคลากรด้าน IT ของประเทศไทย มีทักษะและความรู้ในการพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัว และระบบ IoT โดยสร้างอุปกรณ์วัดฝุ่น PM2.5 ด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32 โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในอุตหกรรมต่างๆ ต่อไป

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

เวลา หัวข้อวิชา
09:30 – 10:30 น. Introduction to Embedded System and Internet of Things (IoT)
10:30 – 10:45 น. Break
10:45 – 12:00 น. Arduino IDE Programming
12:00 – 13:00 น. Lunch
13:00 – 14:30 น. การทำงานของเซนเซอร์ BME280

การทำงานของอุปกรณ์แสดงผล Wemos D1 MINI OLED

ESP32 Programming#1: BME280, OLED

14:30 – 14:45 น. Break
14:45 – 16:30 น. การทำงานของเซนเซอร์ PMS7003 สำหรับการวัด PM10, PM2.5, PM1.0

ESP32 Programming#2: PMS7003, OLED

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

เวลา หัวข้อวิชา
9:30 – 10:30 น. การทำงานของ DS3231 สำหรับ Real Time Clock (RTC)

ESP32 Programming#4: DS3231, OLED

10:30 – 10:45 น. Break
10:45 – 12:00 น. โปรโตคอลสื่อสาร WiFi

ESP32 Programming#3: WiFi

12:00 – 13:00 น. Lunch
13:00 – 14:30 น. การสร้าง Dashboard บนโทรศัพท์มือถือ ด้วยโปรแกรม Blynk

ESP32 Programming#4: Blynk

14:30 – 14:45 น. Break
14:45 – 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วยระบบ NETPIE

ESP32 Programming#5: NETPIE (Option: Line)

 

พื้นฐานความรู้ที่ควรมีมาก่อน

  1. การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น
  2. การติดตั้งและการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆบนโทรศัพท์มือถือ

วิทยากรหลัก

ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม

อ.ดร. ดลวรา คุณะดิลก

อ. ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ

 

ทีมผู้ช่วยวิทยากร

นายพิเชษฐ สุขคล้าย

นายภูวเดช อินทร์ตะโคตร

 


วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 6,300 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 7,100 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 7,900 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand