คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” (RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

     งานสัมมนาในครั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทย และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านการสัมมนาวิชาการและการทำ work shop เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish