คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Manpower Skill Development in Data Science and Big Data Analytics)

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Manpower Skill Development in Data Science and Big Data Analytics)

     วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Manpower Skill Development in Data Science and Big Data Analytics) ซึ่งเป็นการจัดอบรมขึ้นเป็นวันแรกในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม WebEx Meeting โดยมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งการอบรมเชิงบรรยาย การอบรมเชิงปฎิบัติการ และการทำโครงงานด้าน Data Science สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science จากคณะ ICT ม.มหิดล ได้แก่ ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ และดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ณ ห้อง IT406 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

     การจัดอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลในองค์กร ให้มีความสามารถในการนำความรู้ด้าน Data Science และ Big Data Analytics ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรด้านดิจิทัลในองค์กรกลุ่มต่างๆ ที่เข้าอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Data Science และ Big Data Analytics รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม Facebook

     การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 23 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand