บัณฑิตคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน บัณฑิตคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

     ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 6,325 ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ วันฝึกซ้อมย่อย: วันอังคารที่ 29 และวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 วันฝึกซ้อมใหญ่: วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

    โดยมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จำนวนทั้งสิ้น 204 คน ได้แก่
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ปริญญาตรี จำนวน 198 คน
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท จำนวน 6 คน

     โดย ดร. พัฒน์ศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่ของคณะฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยความชื่นชมยินดี เพื่อเก็บเป็นภาพแห่งความประทับใจนี้ไว้อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand