คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : Al)” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท NVIDIA

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : Al)” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท NVIDIA

    วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นผู้แทน พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : Al)” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท NVIDIA โดยในพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสความเติบโตทางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในด้านสุขภาพ การแพทย์ การเกษตร และการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันจะเพิ่มความสามารถของภาคการผลิตและการภาคบริการให้กับประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

      โดยในลำดับแรกของพิธีลงนามความร่วมมือฯ  เป็นการร่วมรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ AI University Consortium : Al for Healthcare, PSU : Al and 5G platform Implementation, KMITL : CIRA CORE applications in healthcare, CMKL : Open Infrastructure & Data Exchange for Al research, MU: MAI: Mahidol A.l. Institute, KKU: Al for Healthcare และ NVIDIA จากนั้นเป็นการกล่าวรายงาน และสรุปความเป็นมาของการจัดพิธีลงนามความร่วมมือฯ โดย ผศ.ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร CMKL Program Director และเป็นการกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI จากผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และการกล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้าน AI ในหัวข้อ “All Natios Need To Become AI Nations” จากคุณ Keith Strier ตำแหน่ง Vice President, Worldwide AI Initiatives บริษัท NVIDIA ในลำดับถัดมาเป็นพิธีลงนามความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วยประธานขับเคลื่อน Reinventing University และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในลำดับสุดท้ายเป็นการร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand