คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1

    ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดอบรมในรูปแบบ Workshop เกี่ยวกับ User experience (UX) design เป็นเวลา 2 วัน รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยมี อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร อาจารย์คณะ ICT เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 28 คน แบ่งเป็น บุคลากรจากบริษัทเกม จำนวน 20 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 8 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 23 อาคารมิว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

      การจัดอบรม Fundamental User experience design (UX)  ถือเป็นการอบรมที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่พอใจของผู้ใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการออกแบบในขั้นกลางและขั้นสูง     โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานแนวคิดทางด้าน UX เรียนรู้เทคนิควิธีการออกแบบโดยใช้ UX ไปจนถึงการลองลงมือปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ทางด้าน UX เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานในปัจจุบัน และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานไปในสายงานที่ใช้ความรู้ทางด้าน UX อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand