คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand