คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับปริญญาตรี (SDG Senior Project Grant) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับปริญญาตรี (SDG Senior Project Grant) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับปริญญาตรี (SDG Senior Project Grant) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ทำ Project ทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการประยุกต์ ICT สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักเห็นถึงความสำคัญ และรับรู้ถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงานทางด้าน ICT ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จริง โดยในปีนี้ มีโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3 ทีม จากผู้ที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม ดังนี้

ทุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท จำนวน 3 โครงงาน ได้แก่

 • ระบบสำหรับการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและคำนวณปริมาณการปล่อยน้ำที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพล ImROB: Improving Reservoir Operation of the Bhumibol Dam through an Application of Inflows Prediction And Water Release Optimizationโดย นายนภดล บางจริง นายชินพัฒน์ เทวาพิทักษ์พร และนายธนาธิป ธรรมเสถียรสุข ซึ่งมี
  ดร. จิดาภา ไกรสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • ระบบจำแนกสายพันธ์และเพศของยุงด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเชิงลึก WingBeats: A Deep Learning-based Mosquito Species and Gender Classification System โดย นายบวรทัต
  นิรันดร์มงคล นางสาว ชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค และนายทรรปณ์ คงถาวร ซึ่งมี Professor Dr. Peter Fereed Haddawy เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • ระบบอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการศึกษา แบบบูรณาการสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม DentME โดย นายธีรกานต์ บริบูรณ์ทรัพย์ นายธีรภัทร์ จันทร์สาย และนายรักษิต โรจน์ไพศาลกิจ ซึ่งมี ผศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

     คณะฯ ขอแสดงความยินดี แก่นักศึกษาทั้ง 3 ทีม ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) ของนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล จะก่อเกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand