สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” (สัมมนา Online)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” (สัมมนา Online)

หลักการและเหตุผล

ในเนื้อหาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยด้านความต้องการของผู้รับบริการก็มีความต้องการที่สูงขึ้นอยูเรื่อย ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และนอกจากนี้องค์กรยังขาดความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญสำหรับปรับตัวให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ ในการเรียนรู้นี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร (พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล Digital Enterprise Blueprint) จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และวิธีการออกแบบบริการใหม่ด้วยเครื่องมือ Digital Service Design ที่จะทำให้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบสู่การลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความมั่นคงปลอดภัย และในเนื้อหาการเรียนรู้จะช่วยในการกำหนดแผนความสำเร็จเป็นระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน (Strategic Roadmap)

กำหนดการ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Open Agile Architecture”  (สัมมนา Online)
โดย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ Webex Meetings
09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับ/แนะนำวิทยากร
09.40 – 12.00 น.
 • การวางสถาปัตยกรรมองค์กรยุคดิจิทัล
 • การปรับตัวทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
 • การจัดการข้อมูลระดับองค์กร
 • 5 ทักษะที่สำคัญในการพัฒนาสู่การทำงานในอนาคต
 

วิทยากร

อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

แบบประเมินออนไลน์

 • แบบประเมินออนไลน์ คลิก
รูปแบบการสัมมนา Online
 1. การสัมมนา Online ครั้งนี้ จะจัดสัมมนาผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand