นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

          วันที่ 19 มีนาคม 2564  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานประกาศผล “การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Science Technology and Innovation Fair 2021: NSTIF 2021)” ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาจากเวทีการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ครั้งที่ 23 และจากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 23 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมงานประกาศผลรางวัลในรูปแบบออนไลน์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

          โดยในปีนี้ มีผลงานของนักศึกษาคณะ ICT ได้รับรางวัล จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 หมวดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ ได้แก่ โครงการ “สิมิลัน : ระบบประมวลผลและแสดงข้อมูลผลกระทบทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากร โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” โดย นายกฤติน ชาตรีนันท์ นายธนวินท์ วิจิตร และนายอนนต์ กังพานิช ซึ่งมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • รางวัลที่ 2 หมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ระดับนิสิต นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • โครงการ “เดนท์มี : ระบบอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม” โดย นายธีรกานต์ บริบูรณ์ทรัพย์ นายธีรภัทร์ จันทร์สาย และนายรักษิต โรจน์ไพศาลกิจ ซึ่งมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • โครงการ “ระบบจำแนกสายพันธุ์และเพศของยุงด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเชิงลึก” โดย นายบวรทัต นิรันดร์มงคล นายทรรปณ์ คงถาวร และน.ส.ชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค ซึ่งมี Prof. Dr. Peter Haddawy เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • รางวัลที่ 2 หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) หัวข้อพิเศษ ได้แก่ โครงการ “ระบบจดจำและนำเสนอเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (ฉบับต่อยอด ครั้งที่ 2) โดย น.ส.มีนา พงษ์ทวี ริชชี่ น.ส.โมไนย วิเศษสิงห์ และน.ส.นพวรรณ กีรติวิรัชการ ซึ่งมี รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • รางวัลที่ 3 หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา ได้แก่ โครงการ “เล่าขานตำนานภพ” โดย น.ส.นภหทัย สิทธิฤทธิ์ น.ส.จิดาภา เชาวนปรีชา และนายนวัต เงินอนันตพร ซึ่งมี ดร.อัคร สุประทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิตนักศึกษา ได้แก่ โครงการ “ระบบติดตามค้นหาบุคคลและบุคคลใกล้ชิดจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพื่อช่วยในการควบคุมโรคแพร่ระบาด” โดย นายอิศวัชร นิลวงศ์ นายภูมิ จวนรมณีย์ และนายธีร์วรัตมิ์ บุญเสถียรวงศ์ ซึ่งมี ดร.อัคร สุประทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

          คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand