ประกาศ! รอบ 2 Admissions (TCAS 3)

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com

ช่วงเวลาการรับสมัคร : วันที่ 7 – 15 พ.ค. 2564

ประกาศผลครั้งที่ 1 : วันที่ 26 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1: วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2564 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

ประกาศผลครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้

Admission รอบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์ – คอมพิวเตอร์, คณิต – คอมพิวเตอร์ หรือ

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1) ดังนี้

3.1 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

3.2 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

3.3 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
  1. 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า จะต้องมีผลสอบคะแนน 9 วิชาสามัญ ใน 5 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 และอังกฤษ
   • โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำ 2 วิชา ดังนี้
    • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ: 20 คะแนน
    • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ 1: 20 คะแนน

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต้องยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

Admission รอบ 2 (สำหรับผู้ที่ขอประมวลผลรอบ 2)

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์ – คอมพิวเตอร์, คณิต – คอมพิวเตอร์ หรือ

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า จะต้องยื่นคะแนน ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยองค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
 1. องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
  GPAX 20%
  O-NET 30%
  GAT 10%
  PAT 1 20%
  PAT 2 20%
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต้องยื่นคะแนน GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) แต่ต้องยื่นผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

1

รับสมัคร (student.mytcas.com)

ศ. 7 – ส. 15 พ.ค. 64

2

ประกาศผลครั้งที่ 1

พ. 26 พ.ค. 64

3

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1

(ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

พ. 26 – พฤ. 27 พ.ค. 64

4

ประกาศผลครั้งที่ 2

(ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้)

อ. มิ.ย. 64

5

ICT Preparatory Program

ก.ค. 63

6

เปิดภาคการศึกษา

ส.ค. 63

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish