คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – shaped graduates” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – shaped graduates” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – Shaped graduates” ของการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564 โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

การปฐมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน และสวัสดิการ โดยในช่วงแรกเป็นการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการเรียนในชั้นปีที่ 1 จาก รศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  และการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – Shaped graduates โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยการจัดการ) ซึ่งดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา จากนั้นเป็นการแนะนำชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และในช่วงสุดท้ายเป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจ โดย ทีมคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – Shaped graduates เป็นหลักสูตรการเรียนแพทยศาสตรบัณฑิต ควบคู่กับการเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขา  ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 6 ปี โดยผู้เรียนจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาระดับมหาบัณฑิตในสาขาที่เลือกอีก 1 สาขา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง สามารถเลือกเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโทตามความสนใจในระหว่างเรียนแพทย์ควบคู่ไปด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นการร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  วิทยาลัยการจัดการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา และการผลิตมหาบัณฑิต อันจะสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand